Zasady Dobrych Praktyk

FIRMY BIURO FINANSOWE „PERFEKT” PAWEŁ GRAJEK W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z KREDYTEM HIPOTECZNYM

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Biuro Finansowe „PERFEKT”Paweł Grajek wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zwanej dalej Ustawą przyjmuje oraz zobowiązuje się do stosowania opisanych w niniejszym dokumencie zasad w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym.
 2. Niniejszy dokument stanowizbiór zasad postępowania, opartychna ogólnych normach moralnych i zgodnych zobowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętychdo stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.
 3. Pośrednik kredytu hipotecznego Paweł Grajek przy wykonywaniu czynności zawodowych zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszych zasad dobrych praktyk.
§ 2.
ZASADY DOBRYCH PRAKTYK I CEL ICH WPROWADZENIA

 1. Zasady dobrych praktyk wprowadza się w celu:
  • spełnienia obowiązku wynikającego z art. 16 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  • budowania przejrzystości działania firmy
  • poprawy jakości obsługi klienta i zapewnienia standardów gwarantujących dopasowanie oferowanych produktów do indywidualnych potrzeb klienta
  • kreowania pozytywnego wizerunku firmy
  • podnoszenia poziomu edukacji
 2. Biuro Finansowe „PERFEKT” Paweł Grajek pośrednicząc w udzielaniu produktów kredytowych kieruje się zasadami takimi jak:
  • uczciwość – pośrednik kredytu hipotecznego działa uczciwie i rozważnie
  • staranność i kompetencje – pośrednik kredytu hipotecznego prowadzi działalność rzetelnie i z należytą starannością
  • godność i zaufanie – pośrednik kredytu hipotecznego postępuje w sposób budujący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klienta, dbając o przejrzystość swoich działań
  • procedury – pośrednik kredytu hipotecznego zna procedury niezbędne do sprawnego wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. Podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kredytów, warunków rynkowych i przepisów prawa kształtujących rynek.
  • informacje od klientów – pośrednik kredytu hipotecznego dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów w zakresie w jakim może to być przydatne do dostosowania jak najlepszej oferty
  • ochrona informacji o klientach – pośrednik kredytu hipotecznego chroni informacje o klientach i dba o to, by informacje te były wykorzystane zgodnie z prawem. Zachowana jest także tajemnica zawodowa i stosowane są zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO
 3. Relacje klienta z pośrednikiem kredytowym w zakresie świadczonych usług mają zawsze charakter zawodowy. Czynności wykonywane w tym procesie są realizowane wyłącznie na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego.
 4. Na podstawie informacji uzyskanych od klienta oraz dostarczonej dokumentacji pośrednik finansowy w sposób rzetelny przedstawia oferty dostępnych banków, a następnie w sposób jasny i zrozumiały wyjaśnia klientowi różnicę pomiędzy poszczególnymi ofertami. Pośrednik kredytowy nie pełni funkcji doradczej klienta, dostarcza mu jedynie niezbędnych informacji zgodnych z zasadami niniejszych praktyk, które pozwalają mu podjąć decyzję. Na kolejnym etapie procesu pośrednik kredytowy pomaga w kompletowaniu potrzebnej dokumentacji oraz wypełnieniu wszelkich formalności, a także bezpośrednio nadzoruje toczący się proces kredytowy.
 5. W sposób jasny dla klienta są wyjaśniane wszelkie wątpliwości dotyczące oferowanego produktu oraz wszelkie pytania dotyczące samego procesu kredytowania. Klient na bieżąco jest informowany o postępach procesu kredytowania, jego zakończeniu lub odmowie.
§ 3.
WYKONYWANIE OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC KLIENTA

Pośrednik kredytu hipotecznego:

 • w sposób uczciwy i zrozumiały informuje klienta o dostępnych ofertach produktów kredytowych, ich kosztach oraz ryzyku związanym z oferowanymi produktami umożliwiając mu w ten sposób dokonanie właściwego wyboru
 • wyjaśnia skutki, jakie oferowany kredyt hipoteczny może mieć dla klienta, w tym informuje go o konsekwencjach zalegania z jego spłatą
 • w przypadku gdy usługi dodatkowe łączone są z umową kredytu hipotecznego, przedstawia ich możliwości, warunki i skutki rezygnacji
 • przedstawia skutki dotyczące spłaty części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie
 • informuje klienta o sposobie wynagrodzenia za świadczone usługi
 • dba o równe traktowanie klientów, odnosi się do nich z szacunkiem, także w przypadku gdy zachowanie klienta jest niewłaściwe
 • informuje klienta o przysługującym mu prawie do złożenia skarg i reklamacji na świadczone przez pośrednika kredytowego usługi
 • przestrzega zasady ochrony danych osobowych klientów i obowiązującej tajemnicy zawodowej
 • nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych
 • działa zgodnie z przepisami prawa
§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

„Zasady dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług związanych z kredytem hipotecznym” są dostępne na stronie internetowej www.szukamoszczednosci.pl .