Współpracujemy między innymi z

Ubezpieczenia Podróży zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych w celu zapewnienia ochrony w trakcie naszego wyjazdu. Pozwala ono bezpiecznie spędzić wakacje, chroniąc nas w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach. Ubezpieczenie to jest przewidziane nie tylko dla osób wybierających się na urlop, lecz także dla tych którzy wyjeżdżają za granicę w celu zarobkowym oraz dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.

Podstawowym elementem takiego ubezpieczenia są koszty leczenia, a więc pokrycie przez ubezpieczyciela wszystkich wydatków poniesionych za granicą na organizację usług medycznych, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stomatologicznego oraz pokrycie kosztów za leki i środki opatrunkowe pozwalające poszkodowanemu na powrót lub jego transport do kraju.

Podstawowy zakres ubezpieczenia można poszerzyć  o ochronę z zakresu:

  • Assistance – to pomoc polegająca m. in. na transporcie poszkodowanego do kraju, opiece nad osobami towarzyszącymi w następstwie wypadku, pomocy w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, pokryciu kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania, w przypadku wystąpienia obrażeń ciała , powodujących trwały uszczerbek, trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego, powstałych niezależnie od poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku   
  • Odpowiedzialności Cywilnej – to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia nam ochronę w przypadku gdy nieumyślnie  wyrządzimy szkodę osobie trzeciej  (odszkodowanie przysługuje nam zarówno w przypadku wyrządzenia szkody na osobie jak i na rzeczy)
  • Bagaż podróżny – to rodzaj ubezpieczenia, który zapewni  ochronę przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego, a także zapewni nam refundowanie (do określonej sumy)kosztów w przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze
  • Sprzęt sportowy – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego, w tym: roweru, nart, deski do surfingu i snowboardu, w przypadku m.in. wypadku w komunikacji, którego ubezpieczony był uczestnikiem, akcji ratowniczej, kradzieży itp.