Współpracujemy między innymi z

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenia zarówno domów jak i mieszkań należą do grupy dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych. Swoim zakresem obejmują nie tylko nieruchomości typu dom czy mieszkanie, ale także garaż wolnostojący, pomieszczenie typu piwnica, obiekty architektury ogrodowej w tym płoty, place zabaw dla dzieci oraz domy letniskowe i domy na etapie ich budowy.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuję m. in.:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych – to podstawowy element ubezpieczenia, który swoją ochroną obejmuje nie tylko ryzyko pożaru, ale również deszczu nawalnego, gradu, huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu, eksplozji itp.  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nie tylko elementy stałe budynku, ale taką e ruchomości domowe należące do ubezpieczonego (np. meble, odzież, sprzęt elektroniczny itp.)

Mienie od kradzieży z włamaniem – to ubezpieczenie, które gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w przypadku dokonania lub usiłowania kradzieży z pomieszczeń objętych ochroną. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być stałe elementy budynku oraz ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – to ubezpieczenie, które odpowiada za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobą trzecim, powstałe w wyniku wykonywania czynności życia codziennego. Przykładami takich szkód mogą być: naprawa zalanego przez nas mieszkania sąsiada, szkoda wyrządzona przez nasze dziecko w trakcie zabawy piłką.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – to ubezpieczenie, które chroni zarówno nasze zdrowie jak i życie. Swoim zakresem obejmuje zarówno wypłatę świadczenia w przypadku śmierci jak i z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Może być ono rozszerzone także o wypłatę odszkodowania z tytułu kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji.

Dodatkowo Towarzystwa oferują klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia takie jak:

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia

Ochrona Prawna

 

 

 

 

 

 

 

Elementy kalkulatora

Rodzaj nieruchomości : dom / mieszkanie

Powierzchnia użytkowa

Rok budowy (w przypadku domu wybudowanego prze 1975 rokiem data ostatniego remontu generalnego)

Kod pocztowy

Miejscowość 

Ulica

W przypadku mieszkanie: parter/ ostatnie piętro/ pomiędzy parterem a ostatnim piętrem

Elementy wchodzące w zakres ubezpieczenia : mury/ ruchomości domowe/ OC w życiu prywatnym/NNW ( do tego musi być miejsce na sumy ubezpieczenia)

Przebieg ubezpieczenia: bezszkodowy przez okres 1 roku/2 lata/3 lata/wystąpiła szkoda w ostatnim roku